Fler, inte färre, hemlösa missbrukare

Av: Eva Ekeroth

Den som följt mediernas redovisning av Socialstyrelsens nya rapport om hemlöshet har lätt kunnat få uppfattningen att bostadssituationen för hemlösa missbrukare har förbättrats. Men i själva verket är det tvärtom.

Antalet hemlösa missbrukare har stigit från 10 000 till 13 000 sedan 2005, även om siffrorna inte är helt jämförbara.

Det medierna har rapporterat om är att andelen missbrukare minskat bland de hemlösa. Det beror färmst på att Socialstyrelsen, inför den senaste kartläggningen, vidgat begreppet hemlösa. Gruppen har på så viss blivit mycket större. Så trots att antalet missbrukare ökat blir deras andel av hela gruppen mindre.

– Vi har förtydligat och gjort en bredare inventering som ger en mer rättvis bild av hur det ser ut. I gruppen ingår numera till exempel även personer som bor i boendelösningar som socialtjänsten anordnat, till exempel träningslägenheter, försökslägenheter och lägenheter med sociala kontrakt, säger Annika Remaeus, projektledare vid Socialstyrelsen.

Däremot ingår numera inte de som bor på institution om de har mer än tre månader kvar till utskrivning. Med den nya definitionen räknas fler som hemlösa, cirka 34 000 personer år 2011. Vid den förra kartläggningen, som gjordes 2005, var de 18 000, men siffrorna går alltså inte att jämföra.

Mest positivt i kartläggningen är att färre sover utomhus eller i offentliga utrymmen, 280 personer 2011 jämfört med 950 år 2005. Enligt Socialstyrelsen kan det ses som ett tecken på att ”tak över huvudet”-garantin, som var ett av målen i regeringens hemlöshetsstrategi, har tagits på allvar. I stället bor fler i olika former av akutboenden.

Männen är i majoritet bland de hemlösa, 79 procent, men kvinnornas andel ökar. Överrepresentationen av utrikesfödda har blivit mer markant. Däremot minskar alltså andelen missbrukare liksom psykiskt sjuka. I rapporten konstateras att hemlöshet förekommer i bredare grupper av befolkningen nu än tidigare. Sannolikt bidrar den nya definitionen till alla dessa förändringar.

Trots att andelen med missbruks- eller beroendeproblem minskat i gruppen hemlösa utgör den ändå 40 procent. Andelen är högre bland de hemlösa som är födda i Sverige och ännu högre bland dem som helt saknar bostad. Bland den dryga tredjedel av de hemlösa som är psykiskt sjuka har hälften även missbruks problem.

Bland personer med missbruks- och beroendeproblem var det en högre andel som hade sjukersättning och ekonomiskt bistånd i jämförelse med hela gruppen. Likaså uppgavs en högre andel ha psykisk problematik och fysisk ohälsa. Ungefär 30 procent uppgavs vara föräldrar till barn som var 18 år eller yngre.

Av de hemlösa missbrukarna använde 65 procent alkohol, 37 procent amfetamin, kokain eller liknande substanser, 31 procent hasch eller marijuana och 21 procent opiater, som heroin och morfin. Läkemedel missbrukades av 21 procent och cirka 0,5 procent av gruppen uppgavs missbruka kat.

Eva Ekeroth

Dela artikeln:
0